Chính phủ vừa có nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời gian áp dụng là từ ngày 17-6 đến hết 31-12-2024. Sau thời gian gia hạn theo nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành, theo Baochinhphu.vn.

 

Nghị định có nội dung gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8 và tháng 9-2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định về quản lý thuế đến hết ngày 20-11-2024.

 

Về trình tự, thủ tục gia hạn, người nộp thuế thuộc nhóm được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định về quản lý thuế.

 

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn này không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì giấy đề nghị gia hạn cần được nộp đến cơ quan thuế chậm nhất đến ngày 20-11-2024.

 

Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc nhóm được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo về việc dừng gia hạn. Sau đó, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

 

Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn. Trong trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại, không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Theo Trúc Đào