Các vị trí từng công tác: Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Người cao tuổi Việt Nam; Chuyên gia nghiên cứu độc lập đánh giá dự án của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi quốc tế - HAI; Chuyên gia nghiên cứu độc lập đánh giá dự án của Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng - MCD; Chuyên gia đào tạo - Giám đốc Công ty TNHH Vietcess. Hiện tại, ông đang trực tiếp đào tạo và tư vấn cho nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; ông có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục kỹ năng và nghiên cứu phát triển cộng đồng, tiêu biểu với nhiều công bố khoa học.

(Hình ảnh một số công sự làm việc tại Công ty TNHH Vietcess)

(Ông Nguyễn Văn Đồng tặng hoa chúc mừng các nhà trường)

(Buổi đào tạo trực tiếp của chuyên gia Nguyễn Văn Đồng)

Công bố khoa học lĩnh vực Xã hội học, Giáo dục, Phát triển Cộng đồng:

[1] Hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình của Trung tâm Sống độc lập. Tạp chí Nghiên cứu Người cao tuổi - TW Hội Người cao tuổi, số 60, tr. 26-30, năm 2013.
[2] Chăm sóc người cao tuổi thông qua hệ thống chính sách bảo hiểm y tế. Tạp chí Khoa học Mặt trận - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc, số 126, tr. 51-55, năm 2014.
[3] Phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Tạp chí Nghiên cứu Người cao tuổi - TW Hội Người cao tuổi, số 68, tr. 11-15, năm 2014.
[4] Tác động của già hóa dân số đến công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi. Tạp chí Nghiên cứu Người cao tuổi - TW Hội Người cao tuổi, số 70, tr. 6-10, năm 2014.
[5] Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau - Mô hình chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tạp chí Khoa học Mặt trận - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc, số 132, tr. 69-73, năm 2014.
[6] Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu Người cao tuổi - TW Hội Người cao tuổi, số 76, tr. 21-26, năm 2015.
[7] Nghề Công tác xã hội với người cao tuổi, triển vọng và thách thức. Tạp chí Khoa học Mặt trận - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc, số 139, tr. 8-12, năm 2015.
[8] Đổi mới giáo dục cần hướng tới xây dựng nền giáo dục toàn diện, Tạp chí Dạy và Học ngày nay - TW Hội Khuyến học, số 12/2016, tr. 5-9, năm 2016.
[9] Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trong các nhà trường, Tạp chí Giáo dục và Xã hội – Hiệp hội các trường Đại học - Cao đẳng, số 131, tr.6-11, năm 2016.
[10] Vấn đề giới và lồng ghép giới trong chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 47, tr. 9-17, năm 2017.
[11] Quản lý mô hình liên thế hệ tự giúp nhau và vai trò của công tác xã hội, Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội, tập 33, số 1/2017, tr. 66-79, năm 2017.
[12] Công tác xã hội trường học tại Việt Nam: Triển vọng và thách thức, Tạp chí Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 421 tháng 1/2018, tr.60-63, năm 2018.

Công bố khoa học lĩnh vực Luật học:

[13] Luật Bình đẳng giới (2007-2017): Thực tiễn và kinh nghiệm 10 năm thực hiện, Tạp chí Kiểm sát - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, số (5) 3/2017, tr. 9-12, 31.
[14] Dịch vụ hành chính công trong nền hành chính Nhà nước Việt Nam, Tạp chí Lý luận Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số tháng 6, tr.109-113, năm 2017.
[15] Hoạt động tranh tụng trong tố tụng hình sự ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 8/2017, tr.62-70, năm 2017.
[16] Luật Người cao tuổi: Thực tiễn triển khai sau 8 năm ban hành, Tạp chí Xã hội học - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 (137), tr. 63-73, năm 2017.
[17] Quyền tự do tôn giáo trong hệ thống pháp luật và nền dân chủ Việt Nam, Tạp chí Tổ chức Nhà nước - Bộ Nội vụ, số 4/2017, tr. 61-65, năm 2017.
[18] Vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực tư pháp, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công Đoàn – Trường Đại học Công Đoàn, số tháng 8, tr.14-19, năm 2017 (đồng nhóm tác giả).
[19] Phiên tòa xét xử lưu động tại Việt Nam: Thực tiễn và vấn đề đặt ra, Tạp chí Pháp luật và Phát triển – TW Hội Luật gia Việt Nam, số tháng 5, tr.48-55, năm 2017 (đồng nhóm tác giả).
[20] Xây dựng nền tư pháp nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn – Đại học Công đoàn, số 10, tr.9-15, năm 2017 (đồng nhóm tác giả).
[21] Thực tiễn xét xử lưu động tại Việt Nam: Dưới học nhìn xã hội học pháp luật, Chuyên san Luật học - Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia TP.HCM, số 1, tập 4, tr.516-525, năm 2020 (đồng nhóm tác giả).

Hoa Lài